اساتید، پژوهشگران، فرهیختگان و نویسندگان حوزه حقوق اساسی و حقوق عمومی می توانند آثار برگزیده خود (تالیفی و ترجمه ای) برای انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ارسال نمایند. این آثار در صورت تایید در شورای نشر پژوهشکده شورای نگهبان چاپ و منتشر خواهد شد.