تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر علی فتاحی زفرقندی)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای کمال کدخدامرادی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشی(دکتر علی فتاحی زفرقندی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشی(جناب آقای کمال کدخدامرادی)

آمادگي مدرس در پاسخگويی به سؤالات(دکتر علی فتاحی زفرقندی)

آمادگی مدرس در پاسخگويی به سؤالات(جناب آقای کمال کدخدامرادی)

توانايی مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر علی فتاحی زفرقندی)

توانايی مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای کمال کدخدا مرادی)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاری كارگاه آموزشی

مناسب بودن بستر برگزاری كارگاه آموزشی

ارزيابی كلی از كارگاه آموزشی


نویسنده مطلب mardomna