تسلط مدرس بر موضوع تدريس

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاري كارگاه آموزشي

مناسب بودن بستر برگزاري كارگاه آموزشي

ارزيابي كلي از كارگاه آموزشي


نویسنده مطلب mardomna