تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای شهاب اقبال)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای شهاب اقبال)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای شهاب اقبال)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای شهاب اقبال)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاري كارگاه آموزشي

مناسب بودن بستر برگزاري كارگاه آموزشي

ارزيابي كلي از كارگاه آموزشي


نویسنده مطلب mardomna