تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای دکتر احمد حامد نیکونهاد)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای شهاب اقبال)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای شهاب اقبال)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای شهاب اقبال)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای شهاب اقبال)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاری كارگاه آموزشی

مناسب بودن بستر برگزاری كارگاه آموزشی

ارزيابی كلی از كارگاه آموزشی


نویسنده مطلب mardomna