تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای بهنام امیدی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای بهنام امیدی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای بهنام امیدی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای محمدصادق فراهانی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای بهنام امیدی)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاری كارگاه آموزشی

مناسب بودن بستر برگزاری كارگاه آموزشی

ارزيابی كلی از كارگاه آموزشی


نویسنده مطلب mardomna