تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای دکتر احمد تقی‌زاده)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(جناب آقای حمید فعلی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای دکتر احمد تقی‌زاده)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(جناب آقای حمید فعلی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای دکتر احمد تقی‌زاده)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(جناب آقای حمید فعلی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای دکتر احمد تقی‌زاده)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(جناب آقای حمید فعلی)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاري كارگاه آموزشي

مناسب بودن بستر برگزاري كارگاه آموزشي

ارزيابي كلي از كارگاه آموزشی


نویسنده مطلب mardomna