17 شهریور 1401
نظر %

نحوه آشنایی شما با دوره آموزشی از چه طریقی بوده است؟

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر کدخدایی)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر طحان‌نظیف)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر فتاحی)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر ابریشمی‌راد)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر عبدالاحد)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر پورسید)

تسلط مدرس بر موضوع تدريس(دکتر امامیان)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر کدخدایی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر طحان‌نظیف)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر فتاحی)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر ابریشمی‌راد)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر عبدالاحد)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر پورسید)

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشي(دکتر امامیان)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر کدخدایی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر طحان‌نظیف)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر فتاحی)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر ابریشمی‌راد)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر عبدالاحد)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر پورسید)

آمادگي مدرس در پاسخگويي به سؤالات(دکتر امامیان)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر کدخدایی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر طحان‌نظیف)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر فتاحی)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر ابریشمی‌راد)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر عبدالاحد)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر پورسید)

توانايي مديريت كارگاه و استفاده مناسب از زمان(دکتر امامیان)

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوعات ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاري كارگاه آموزشي

مناسب بودن بستر برگزاري دوره آموزشي

مناسب بودن محل برگزاري دوره آموزشي

ارزيابي كلي از دوره آموزشي


نویسنده مطلب mardomna