تسلط مدرس بر موضوع تدريس

قدرت بيان و انتقال مطالب آموزشی

آمادگی مدرس در پاسخگويی به سؤالات

توانايی مديريت دوره و استفاده مناسب از زمان

ميزان افزايش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه‌شده

نحوه پذيرش و برخورد برگزاركنندگان

مناسب بودن زمان برگزاری دوره آموزشی

مناسب بودن محل برگزاری دوره آموزشی

مناسب بودن بستر برگزاری دوره آموزشی

ارزيابی كلی از دوره آموزشی


نویسنده مطلب mardomna